cs | sk

Infolinka: (0) 850 555 850

Prezentacne systemy Vystavne systemy
Tiskove aplikacie Reklamne panely

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní údaje


Dodavatel – fakturační adresa

Top Advert, s.r.o., se sídlem Ondříčkovo náměstí 4, Brno, 636 00
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58538
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 28283791
DIČ: CZ 28283791

(dále jen "dodavatel")

Kancelář, vzorkovna, poštovní adresa
Top Advert, s.r.o., Mlýnská 69, Brno, 602 00

Tel: +420 543 255 331

Fax: +420 543 255 332

Email: info@topadvert.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
ČSOB, a.s., č.ú. 220900924/ 0300

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na www.topadvert.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek v katalogu zboží. Cena za dopravu a případné dalších poplatky jsou v objednávce vyčísleny a jsou uvedeny také v těchto obchodních podmínkách dále.Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník ji odesláním objednávky odsouhlasí.

Na akční zboží se nevztahují zvýhodněné ceny.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit a zboží dodat.Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané (na emailovou adresu uvedenou v objednávce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta
Skladové položky objednaného zboží budou dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodány v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1–5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě neskladových položek je lhůta dodání zpravidla delší. Zákazník bude o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Pokud má zákazník zájem o dopravu zboží, zajišťuje tuto dopravu na určenou adresu dodavatel, a to na území celé České republiky. Zákazník si zvolí přepravní službu – Geis. Dodavatel si vyhrazuje právo zaslat zboží prostřednictvím jiného dopravce bez předchozího upozornění zákazníky při dodržení dohodnutých cenových podmínek.Náklady na dopravu zboží, hrazené zákazníkem, se liší dle celkové hodnoty objednávky. Cenu dopravy a podrobnosti k jednotlivým způsobům přepravy najdete ZDE.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele předem, pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.
Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. V ideální případě nafoťte poškozený obal, případně i samotné zboží. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem zboží pečlivě zkontrolujte.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více najdete ZDE.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi u dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list.
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je potvrzen v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list faktura – daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Zákonná záruční doba, stanovená občanským zákoníkem, je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené od dodavatele, zašle mu písemně (e-mailem, nebo poštou) reklamaci, ve které uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Obratem budeme zákazníka kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu (výměna zboží, zaslání zboží k posouzení, sleva z kupní ceny, atd.). Dokud nebude oběma stranami odsouhlasen způsob vyřešení reklamace, nezasílejte nám prosím reklamované zboží zpět. Zásilky zboží, u kterého nebylo dohodnuto jeho zaslání zpět, budou vráceny odesílateli.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, zakoupeného v internetovém obchodě www.topadvert.cz.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny, nebo kvality zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@topadvert.cz, nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle po dohodě s dodavatelem zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami zákazník dává dodavateli svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a nabídek dodavatele e-mailem a telefonickými kontakty.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@topadvert.cz , nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem při objednání zboží.

Pokud má zákazník sepsán s dodavatelem list obchodních podmínek, mají ujednání v tomto listě, týkající se zejména slev na zboží, splatností a ceny za dopravu zboží, přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Podmínky obchodování podepsaným listem obchodních podmínek neupravené se pak řídí těmito všeobecnými obchodnímu podmínkami.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.topadvert.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

©2012 Top Advert, s.r.o. All rights reserved